Koszty

Koszty dodatkowe oraz kary umowne do umów sprzedaży na raty

 1. zwrot nie umytego pojazdu z zewnątrz – 100 zł,
 2. zwrot nie wyczyszczonego pojazdu wewnątrz – 100 zł,
 3. zwrot pojazdu nadmiernie zabrudzonego wewnątrz wymagającego prania bądź czyszczenia tapicerki – 1000 zł,
 4. zgubienie, utrata lub zniszczenie kluczyka – 1500 zł, pojazdy BMW, Mercedes, Porsche, Maserati i inne z segmentu Premium oraz marki pojazdów z krajów spoza Europy: USA, Japonia, Korea i inne np: Chrysler, Suzuki, Toyota,  – 2500 zł lub koszt dorobienia nowego kluczyka z innymi kosztami np. awaryjne otwarcie pojazdu, holowanie, przejazd na lawecie, itp
 5. zgubienie, utrata, zniszczenie lub brak zwrotu dowodu rejestracyjnego – 500 zł
 6. odbiór dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policje lub inne służby – 250 zł
 7. wymiana nalepki na szybę – 180 zł
 8. kara umowna za nie zwrócenie pozwolenia czasowego pojazdu przed końcem terminu jego ważności – 1000 zł
 9. zgubienie, utrata lub zniszczenie potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia – 50 zł
 10. zgubienie, utrata lub zniszczenie tablicy rejestracyjnej – 200 zł
 11. zmiana parametrów technicznych przedmiotu wskutek czynności wykonanych przez Kupującego (w tym: montaż gazu, haka, DMC, ładowność, liczba miejsc) – 250 zł
 12. udzielenie pisemnej informacji o przedmiocie umowy lub użytkowniku przedmiotu umowy na wniosek organów ścigania lub organów administracji państwowej oraz udzielenie informacji innym podmiotom o użytkowniku przedmiotu umowy, z którego używaniem związane jest naliczenie opłaty pod jakimkolwiek tytułem – 150 zł
 13. nie stosowanie się do zakazu palenia tytoniu itp. w pojeździe – kara umowna 5000 zł
 14. uszkodzenie pojazdu – całkowite pokrycie szkody wg cennika ASO danej marki zgodnie z wyceną rzeczoznawcy.
 15. przywłaszczenie lub zamiana części i elementów wyposażania pojazdu – pokrycie wartości nowych części i/lub elementów wyposażenia wraz z montażem wg cennika ASO danej marki zgodnie z wyceną rzeczoznawcy.
 16. uszkodzenie całości lub części pojazdu z winy Kupującego – pokrycie wartości nowych części i/lub elementów wyposażenia wraz z montażem wg cennika ASO danej marki zgodnie z wyceną rzeczoznawcy.
 17. wycena rzeczoznawcy – 400 zł
 18. używanie pojazdu nie zgodnie z jego przeznaczeniem (np. rażące łamanie przepisów ruchu drogowego, nadmierna eksploatacja pojazdu,zarobkowy przewóz osób/rzeczy, przeciążanie silnika i wszystkie inne czynności prowadzące do szybszego zużycia się jakichkolwiek elementów pojazdu:poziom oleju/płynu chłodniczego poniżej minimum)– całkowita utrata kaucji lub kara umowna w wysokości 10 000 zł w zależności od tego która kwota jest wyższa
 19. jakakolwiek ingerencja (elektroniczna/mechaniczna/zakłócanie/zagłuszanie/próby demontażu, wykręcanie anten, odpinanie zasilania modułu, itp)  w system monitoringu pojazdu GPS – kara umowna 10’000 zł
 20. odbiór pojazdu o poj. silnika do 2000 ccm – 1500 zł + 5 zł/km w każdą stronę,
 21. odbiór pojazdu o poj. silnika od 2001 ccm –  1500 zł + 7 zł/km w każdą stronę,
 22. opłata za wyjazd do Kupującego nie zakończony odbiorem pojazdu – 1000 zł + 2,5 zł/km w każdą stronę,
 23. opłata za zdalne odblokowanie pojazdu po wcześniejszej blokadzie spowodowanej zaległościami płatniczymi – 150 zł
 24. kara umowna za nie wykonanie badani okresowego przed końcem jego ważności – 1000 zł
 25. kara umowna za poruszanie się Pojazdem będącym przedmiotem Umowy sprzedaży na raty bez ważnego  badania okresowego – 5000 zł lub pokrycie wszelkich szkód tymże spowodowanych
 26. kara umowna za poruszanie się Pojazdem będącym przedmiotem Umowy sprzedaży na raty pomimo zdalnej blokady pojazdu przez Sprzedającego   – 5000 zł lub pokrycie wszelkich szkód tymże spowodowanych
 27. wystawienie pisemnego monitu/upomnienia– 50 zł
 28. wystawienie pisemnego wezwania do zapłaty /monitu/upomnienia– 50 zł
 29. sporządzenie symulacji zmiany harmonogramu – 100 zł
 30. sporządzenie kwotacji wartości wykupu pojazdu – 100 zł
 31. Sporządzenie szczegółowego rozliczenia umowy -100 zł
 32. Sporządzenie aneksu do umowy w związku ze zmianą nazwy Kupującego, statusu prawnego Kupującego lub zmianą wspólników w spółkach osobowych – 250 zł
 33. Sporządzenie aneksu do umowy w związku ze zmianą siedziby / adresu Kupującego -100 zł
 34. Cesja umowy – 1000 zł
 35. Wcześniejsze zakończenie/rozwiązanie umowy na wniosek/z winy Kupującego– 700 zł
 36. Zmiana harmonogramu płatności – 200 zł
 37. Wydanie zgody na podnajem przedmiotu sprzedaży na raty – 500 zł
 38. Kara umowna za podnajem przedmiotu sprzedaży na raty bez zgody Sprzedającego – 10000 zł
 39. Wznowienie umowy po jej rozwiązaniu – 1500 zł
 40. Kara umowna za opuszczenie pojazdem będącym przedmiotem umowy, granic Polski bez pisemnej zgody Sprzedającego – 10’000 zł
 41. Przechowywanie rzeczy Klienta – 10 zł/dzień
 42. weryfikacja danych do umowy – 200 zł
 43. opłata za przygotowanie i zawarcie  Umowy – 400 zł
 44. abonament monitoringu GPS w wysokości:
  • 30 zł brutto miesięcznie jeżeli pojazd jest użytkowany na terenie Polski
  • 70 zł brutto miesięcznie jeżeli pojazd jest użytkowany poza granicami Polski
 45. kara umowna za utrudnianie lub nie wyrażenie zgody na demontaż sterownika w terminie do 14 dni od zakończenia/rozwiązania umowy – 2000 zł
 46. kara umowna za nie regulowaniem należności, mandatów, opłat parkingowych związanych z Pojazdem będącym przedmiotem Umowy itp przez Kupującego – 5000 zł lub pokrycie kosztów i strat tym spowodowanych
 47. kara umowna za nie poinformowanie Sprzedającego o zgłoszeniu szkody z tytułu ubezpieczenia OC lub AC pojazdu będącego przedmiotem umowy – 10 000 zł
 48. wysłanie wezwania do zapłaty/monitu/upomnienia w formie elektronicznej – 30 zł
 49. Wysłanie monitu w przypadku nieprzesłania potwierdzenia aktualizacji badań technicznych – 70 zł
 50. wystawienie upoważnienia do odbioru odszkodowania w przypadku szkody całkowitej/częściowej z tytułu OC /AC -300 zł
 51. Opłata za wysyłkę faktur i innych dokumentów – 50 zł za każdą przesyłkę
 52. Przygotowanie duplikatu dokumentów, potwierdzenie za zgodność z oryginałem – 50 zł za każdy dokument
 53. opłata za wystawienie polisy AC/OC – 100 zł
 54. Zmiana danych w umowie i związany z tym aneks (np. siedziba, nazwa Kupującego) – 300 PLN
 55. Opłata za realizację zlecenia usunięcia sprawy z systemu KRD BIG SA po uregulowaniu przez dłużnika należności- 200 zł
 56. Parkowanie Pojazdu Klienta – 30 zł/dzień
 57. Przygotowanie Pojazdu do sprzedaży na raty- 1500 ,zł.
Verified by MonsterInsights